top of page

Jesteśmy małym, butikowym syndykatem aniołów biznesu (działającym głównie w modelu friends & family), wchodzącym w skład Cafe Finance Group. Nie szukamy splendoru i nie jesteśmy biznesowymi celebrytami. Za to bardzo staramy się być skuteczni w tym co robimy - mamy na koncie  parę sukcesów, ale też sporo porażek. 

Co robimy? Pomagamy rozwijać biznesy. Szczególnie interesują nas biznesy usługowe (preferujemy B2B), na etapie pre-seed lub seed, chcące świadczyć lub już świadczące usługi zdalnie, poprzez internet. Nie zamykamy się jednak na biznesy działające w innych modelach.

 

Pomagamy je stworzyć, a tym, które już rozpoczęły działalność stać się firmami lepiej zarządzanymi, szybciej skalowalnymi i mniej ryzykownymi. A wszystko po to, aby dać więcej satysfakcji biznesowej i finansowej założycielom i inwestorom, włączając nas samych. I tyle. Bez żadnej wielkiej misji ani udawania, że zbawiamy czyjkolwiek świat.

Ważna informacja: zazwyczaj inwestujemy od 200k pln lub 50k euro w górę, ale zdarzały nam się inwestycje także na poziomie kilkunastu tys. zł. Bo dla nas tzw. "smart money" to przede wszystkim wsparcie merytoryczne i networkingowe, a dopiero potem stricte finansowe. Nie ograniczamy się do żadnej branży, ale bardzo istotni są dla nas ludzie, z którymi mamy współpracować. Działamy w Polsce i w Estonii.

Z premedytacją nigdzie się nie reklamujemy, zatem trudno do nas dotrzeć. Nawet ta strona www - jak widzisz - raczej nie zachęca do interakcji. Dlatego też, to zazwyczaj my kontaktujemy się z potencjalnym partnerem - opieramy się na skautingu. Ale jeżeli uważasz, że w Twoim przypadku powinno być inaczej, to zadzwoń - zobaczymy czy jest nam po drodze.

Pozdrawiam serdecznie, 

Rafał Jankowski - Founder & Lead angel

 

We are a small, boutique business angel syndicate (operating mainly in the friends & family model), belonging to Cafe Finance Group.

We are not looking for glamor and we are not business celebrities. But we try very hard to be effective in what we do - we have a few success, but also a lot of failures.

 

What are we doing? We help to develop businesses - we are particularly interested in service businesses (we prefer B2B), at the pre-seed or seed stage, wishing to provide or already providing services remotely via the Internet. However, we do not close ourselves to businesses operating in other models.

 

We help to create them and for those that have already started to become better managed, faster scalable and less risky companies. All in order to give more business and financial satisfaction to founders and investors, including ourselves. And that's it. Without any great mission or pretending that we save anyone's the world.

 

Important information: usually we invest from PLN 200k or EUR 50k upwards, but there were also investments at the level of several thousand PLN. For us, the so-called "smart money" is primarily substantive and networking support and only then strictly financial. We are not limited to any industry, but the people with whom we are to cooperate are very important to us. We operate in Poland and Estonia.

 

We do not advertise on purpose, so it is difficult to reach us. Even this website - as you can see - does not encourage interaction. Therefore, we rely on scouting - this means that we usually contact the potential partner. But if you think that it should be different in your case, call us - we'll see if we are on our, common way.

Yours sincerely, 

Rafał Jankowski - Founder & Lead angel

Przykładowe wyjścia z inwestycji
Examples of exits

2022-12-25_17h08_18.png

Poland:
CFG P.S.A.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Estonia:
ANV Co. OU
Kentmanni tn 4
Tallinn Harjumaa 10116

Back office
ul. Piotrkowska 12 lok. 805
25-510 Kielce

tel.: +48 22 230 24 72
cafe.finance@cafe.finance

bottom of page